DYNAMICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

Charakteristika temperamentu

Temperament

*      soubor duševních vlastností člověka, ke kterým patří zejm. citové ladění, míra citové vzrušivosti a prožívání, psychomotorické tempo aj.

*      temperament je součástí konstituce jedince

*      určitému temperamentu často odpovídá určitý habitus, tj. celkový zjev

*      klasické typy temperamentu (Hippokratova typologie, Galenova typologie) vycházely z mylné představy mísení „tělesných šťáv“, ale vyznačují se přesným pozorováním i charakteristikou (jako určité syndromy jsou platné dodnes)

*      jde o typy:

o       sangvinik

o       flegmatik

o       melancholik

o       cholerik

*      I. P. Pavlov použil jako východisko pro typologii temperamentu měření nervových vzruchů, jejich síly, rychlosti a proměnlivosti

*      E. Kretschmer předpokládal, že temperament je záležitostí celkové konstituce člověka, nikoliv výlučně nervové soustavy

 

Ernst Kretschmer [krečmer]

*      8. 10. 1888, † 8. 2. 1964, německý psychiatr

*      zabýval se léčbou maniodepresivního syndromu a hysterie, po 1. světové válce zejm. jako důsledku válečných postižení

*      studoval vztah mezi tělesnou a psychickou konstitucí člověka s ohledem na jeho osobní charakter a dispozici k rozvoji určitých typů onemocnění

*      autor konstituční typologie člověka (biotyp)

*      biotyp

o       somatotyp, konstituční typ – typ tělesné stavby daný souborem morfologických, popř. morfologicko-fyziologických, u člověka i morfologicko-psychických charakteristik

o       krajní typy variační řady člověka tvoří:

§         typ štíhlý (synonymum astenický, lineární, leptosomní, leptomorfní, dolichomorfní)

§         typ široký (synonymum pyknický, laterální, eurysomní, eurymorfní, brachymorfní)

o       různé typologie rozlišují mezi krajními typy různý počet biotypů:

§         a) typ štíhlý:

·        má převahu délkových rozměrů těla nad šířkovými, má relativně dlouhé a štíhlé končetiny a krk, dlouhý a plochý hrudník a gracilnější kostru, úzký obličej a úzký, vystupující nos

·        má malé tělní obvody, tenkou kůži, labilitu útrobních orgánů, hypotonní hladké svalstvo a dráždivý nervový systém, může být zvýšená činnost štítné žlázy; mírné reakce

·        schizothymní psychické projevy

§         b) typ široký

·        má převahu šířkových a obvodových rozměrů těla nad délkovými, krátké končetiny a krk, krátký, soudkovitý hrudník a robustnější kostru

·        obličej je široký (kulatý nebo hranatý), plochý nos

·        tlustá, hrubá kůže a pevně fixované útrobní orgány, hypertonické hladké svalstvo, činnost štítné žlázy je snížená

·        v dětství bývá zvýšena svalová dráždivost, později sklony k malé pohybové aktivitě

·        cyklothymní psychické projevy

§         c) mezomorfní typ

·        se může jevit různě

§         německá Kretschmerova škola psychosomatické typologie předpokládá vztah:

o       mezi maniodepresívní psychózou a pyknickým typem

o       mezi schizofrenií a štíhlým, atletickým a dysplastickým (málo vyvinutým) typem

 

biotyp, základní biotypy člověka: a typ štíhlý, b typ mezomorfní, c typ široký

 

Stavba těla

Pyknická (široká)

Astenická (štíhlá)

Atletická

Temperament

Cyklotymní

Schizotymní

Ixotymní

Postoj ke světu

realista

idealista

pro sebe žijící

Postoj k jiným lidem

družnost, sdílnost, potřeba kontaktů

uzavřenost, zdrženlivost v kontaktech

pasívní družnost, nemluvnost

Emoční ladění

mezi veselostí a smutkem, malá vzrušivost, vzrušení rychle odezní

mezi přecitlivělostí a chladností, vnitřní vzrušivost značná, pomalu odeznívá, nervozita

mezi flegmatičností a explozivitou, vnitřní vzrušivost malá, odezní velmi rychle

Psychické tempo

výkyvy mezi pohodlností a pohyblivostí

výkyvy mezi čilostí a ochablostí

bez výkyvů: klidný, pomalý, stálý

Reflexe

velká citová rezonance při malé trvalosti a síle

rezonance nelehká, ale hluboká a trvalá

malá rezonance, až citová mělkost

Mysl

srdečnost, spoluúčast, dobromyslnost, humornost

chladnost až studenost

závislost, věrnost

Myšlení

konkrétní, předmětné

abstraktně formální, systematizující

abstraktní, střízlivé, pedantské

Adaptabilita

velká

malá

dostatečná

 

Typy temperamentu

*      nejstarší teorii tempera­mentu vypracoval starořecký lékař Hippokrates (V. až IV. Století před naším letopočtem)

*      a upravil ji další starověký lékař Galenos (II. století před naším letopočtem)

*      podle této teorie existují v těle člověka čtyři tekutiny: krev (sanguis), žluč (chólé), sliz (phlegma) a černá žluč (melan-chólé)

*      podle toho, která tekutina v těle člo­věka převládá, vznikají čtyři základní typy temperamentu (temperamentum znamená smíšení něčeho v určitém poměru): sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik

*      charakterizoval je takto:

*      sangvinik

o       vyznačuje se tím, že má nestálou povahu, je živý, značně pohyblivý, lehce u něho vznikají a rychle se střídají málo hluboké city

*      cholerik

o       má výbušnou povahu, vznikají u něho náhlé, silné emocionální reakce, těžko se umí ovládat

*      flegmatik

o       je typická pomalá, klidná povaha, slabé, pomalu vznikající, navenek málo výrazné citové reakce

*      melancholik

o       charakterizuje laskavá, dobrotivá povaha, city u něho vznikají pomalu, ale zato jsou trvalé

 

Typ

 

Sangvinik

Melancholik

Cholerik

Flegmatik

Základní ladění

 

veselé

smutné

mrzuté, výbušné

vyrovnané

Forma prožívání

síla

slabá

silná

silná

slabá

hloubka

povrchní

hluboká

povrchní

částečně hluboká

trvání

prchavé

trvalé

prchavé

částečně trvalé

průběh

nestejnoměrný

stejnoměrný

nestejnoměrný

stejnoměrný

Způsob pohybu

tempo

rychlé

pomalé

rychlé

pomalé

síla

silná

slabá

silná

slabá

průběh

nerovnoměrný

rovnoměrný

nerovnoměrný

rovnoměrný

Typologie psychologická

*      zařazení podle určitých dominujících psychických vlastností k psychologickému typu

*      vývojem psychologie a volbou různých hledisek vznikly různé typologie, jsou to zejména:

o       Hippokratova typologie psychologická

§         dělení podle převahy tělesných šťáv (krve, hlenu, žluté žluči a černé žluči), živlu, převládající barvy a vlastnosti

§         později upravena a upřesněna Galénem (cholerik, melancholik, flegmatik, sangvinik)

o       Pavlovova temperamentová typologie

§         odvozená z pokusů na psech

§         založena na měření síly, rychlosti a vyrovnanosti nervových procesů

§         rozpracovává Galénovu typologii

o       Kretschmerova typologie psychologická

§         s rozlišením typů schizotymních, cyklotymních a ixotymních

o       Jungova typologie psychologická

§         vytvořená na základech polarity introverzeextraverze (zaměření dovnitř a navenek) a členění podle čtyř psychických funkcí: myšlení, cítění, vnímání a intuice

§         ve vzájemném spojení s polaritou tak rozlišuje osm základních typů (např. introvertně citový, extravertně citový, introvertně myslivý atd.)

o       Schindlerova typologie psychologická

§         je založena na sociálně psychologickém postavení jedinců v malé skupině

·        v postavení alfa se nacházejí tzv. hvězdy, které oslňují a jsou obdivovány a napodobovány

·        v postavení beta se nacházejí jedinci rozvážnější, jakoby v pozici staršího bratra, v určité míře mohou být kritizováni

·        v postavení gama se nachází převážná většina členů skupiny

·        v postavení omega se nachází černá ovce, obětní beránek

*      existují další typologie

 

Tato stránka WWW je 15