Antická filozofie

 

Vymezení, směry

Předpoklady, rysy

Periodizace

 

 

Vymezení, směry

 

Časové vymezení

 

n poč. 7.- 6. stol. př. n. l., kon. 6. stol. n. l.

 

n transformace do křesťanství

 

n vzor pro euroamerickou kulturu

 

Filozofické směry

 

n kosmologická fil.

 

hledání sjednocujícího principu jsoucna

 

hledání podstat, řádu, harmonie světa

 

tzv. předsókratovská fil.

 

n antropologická fil.

orientace na člověka na gnozeologické problémy

 

sofisté, Sókrates, tzv. sókratovská škola

n systematická fil.

 

vytváření systémů,hledajících odpovědi na všechny typy fil. tázání

 

Platón, Aristoteles

 

n helénistická fil.

hledání smyslu existence, zesilování mýtických prvků

stoicizmus, epikureizmus, skepticizmus, novoplatonizmus

 

Předpoklady, rysy

 

Předpoklady vzniku fil. v Řecku

 

n bohatá svobodná města na pobřeží Malé Asie

 

n styk dvou starověkých kultur – středomořské a východní

 

n praktické potřeby vyžadovaly systematizaci reálných poznatků o světě

 

n řecké náboženství netvořilo jednotný systém – mohly vedle sebe být mýtus i racionální základ

Rysy nejstarší filozofie

n snaha o racionální výklad světa a postavení člověka v něm

 

n sumarizace všech poznatků

 

n obsah fil. byl chápán jinak než dnes – souhrn veškerého poznání

 

Periodizace

 

1. období – od r. 600 až po r. 500 př. n. l.

n zkoumání přírody

n otázky o původu, prvopočátku (arché) všech věcí

n snaha odhalit podstatu světa

 

2. obdobíod pol. 5. stol do pol. 4. stol.

n do smrti Aristotela

n zaměření na poznání člověka a jeho života ve spol

n Sókrates, Platón, Aristoteles

n největší rozkvět řec. Kultury

 

3. období od konce 4. stol do poč. středověku

n nejdelší období

n výskyt řady škol a směrů

n vliv na středověkou i na novověkou fil.

n stoicizmus, epikurejizmus, …

n zánik řec. fil. – příkaz císaře Justiniána zavřít fil. školy v Athénách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 3