Období scholastiky, nominalismus a realismus

 

I. Scholastická metoda

1.    Historické souvislosti

2.    Scholastická metoda

Mapa:

 

 

 

 

Evropa r. 395

Evropa r. 814

Evropa r. 1003

Evropa r. 1382

Křížové výpravy

 

1. Historické souvislosti

 

v     scholastika posouvá centrum duchovní kultury a filozofie v západořímské říši na zádad a sever – Franská říše

Ø      severně od Alp, do oblasti mezi Loirou a Vezerou

Ø      barbaři se stali nositeli kultury

Ø      po zániku Franské říše ale duchovní a filozofická tradice scholastiky zůstává

§         následovalo:

·        rozšíření německého živlu daleko na slovanský východ

·        dominantní postavení na jedné straně císařství, na druhé straně papežství

·        znovuobnovena klasická a patristická tradice – základ nové kultury

v     dochází k politické a společenské,  duchovní a filozofické jednotě  – nadnárodní  jev

v     jádro západní Evropy tvoří čtyři země:

Ø      Německo

Ø      Francie

Ø      Itálie

Ø      Velká Británie s Irskem

v     jednotu vědy a filozofie vyjadřovala také jednota používaného jazyka, latiny

Ø      všechna významná díla byla sepsána latinsky a všude se jim ihned rozumělo

Ø      na vysokých školách v Paříži, Kolíně a severní Itálii se učilo latinsky

Ø      učenec nebyl nijak vázán na svou vlast v užším smyslu

§         věda byla mezinárodní:

·        v Itálii narozený Anselm žil v Normandii a zemřel jako arcibiskup z Canterbury v Anglii

·        Němec Albert učil v Paříži

·        jeho žák Tomáš pocházel z jižní Itálie a působil v Paříži, Kolíně, Bologni a jinde…

 

2. Scholastická metoda

 

v     filozofie je plodem vyučování a výchovy duchovenstva v klášterních školách – scholastikaškolní nauka.

v     úloha scholastiky – rozumově odůvodňovat a objasňovat víru

Ø      rozumově ji uspořádat a učinit ji srozumitelnou pro obyčejného člověka

Ø      filozofie byla po celé toto údobí „ancilla theologiae", služka teologie

Ø      prohlubení znalosti antické filozofie – na počátku období scholastiky byly tyto znalosti ještě velmi skrovné

§         Aristotelovo dílo bylo celé zpřístupněno až v odobí vrcholné cholastiky prostřednictvím arabské a židovské kultury

v     scholastická metodafilozofie slouží k tomu, aby zprostředkovala pravdu víry pomocí rozumového myšlení

Ø      v širším smyslu z toho pak vyplývají tři cíle:

§         1. prostřednictvím rozumu hlouběji proniknout do pravd víry a tím je obsahově přiblížit lidskému myšlení

§         2. dát spásné pravdě uspořádanou, systematickou formu

§         3. vyvrátit filozofickými argumenty námitky, které by proti této pravdě mohl mít rozum

Ø      v užším smyslu se scholastickou metodou nazývá:

§         speciální metodický postup, který byl vypracován především Abélardem

·        podle jeho vzoru byl pak tento postup používán většinou scholastiků

·        spočívá v dialektické konfrontaci argumentů „pro" a „proti" určitému názoru

·        metoda je proto nazývána „pro et contra" (pro a proti) nebo „sic et non" (ano a ne — tak se jmenoval jeden Abélardův spis)

 

Tato stránka WWW je 24