Období patristiky

 

V. Patristika - shrnutí

 

*      období křesťanské teologie a literatury 2. – 8. stol. nazvané podle církevních otců (latinsky pater, otec)

o       v rané patristice (v období apologetů - vzdělanců) – Justin Mučedník – první apologeta se objevily první pokusy o teologicko-filozofické vyjádření křesťanského učení pomocí řecké filozofie

§         ve 4. – 5. stol. došlo k systematizaci církevních doktrín

§         v 6. stol. byla církevní dogmata stabilizována a vytvářela se jednotná teologie

 

*      ve východní církvi byly položeny teologické základy zejm.:

o       alexandrijskou katechumenickou školou – Kléméns, Órigenés

o       antiochejskou teologickou školou

o       kappadockými otci

*      Bůh pojímaný jako absolutní jsoucno a Kristus jako božský rozum (logos) se stali součástí kosmologických výkladů o struktuře bytí

 

*      západní, latinská patristika byla méně spekulativní a více prakticky zaměřená; k jejím vrcholným představitelům patří:

o       Ambrož, Jeroným – autor prvního latinského překladu bible, tzv. Vulgáta

o       Augustinus a Řehoř Veliký

 

*      církevní otcové

o       dvě skupiny východních a jedna skupina západních církevních doktorů

o       oficiální katolická církev je uznala za hlavní učitele a šiřitele křesťanství

o       autoři náboženských textů z prvních osmi století

 

*      k východním církevním otcům patří např.:

o       Jan Zlatoústý, Basileios Veliký, Athanasios, Řehoř Naziánský

*      k západním církevním otcům např.:

o       Ambrož, Augustinus, Řehoř, Jeroným

*      zobrazováni jsou obvykle jako biskupové s individuálními atributy

 

Tato stránka WWW je 22