Období patristiky, církevní otcové

 

II. Styky křesťanství s antickou filozofií

 

Výchozí myšlenková a ideologická situace

Antika

 

Křesťanství

Duchovní a sociální protiklad

teoreticky vzdělaný jedinec

 

zavrhování všeho světského

upřednostňování smyslového požitku

 

zvěstování zániku světa

vzdělanci křesťanstvím pohrdají – je pro ně pohanstvím

 

příchod Božího království

 

 

nižší vrstvy nebyly „klasicky“ vzdělány

 

 

první křesťané nemluvili řecky ani latinsky (mimo Itálii)

 

* pokud se má křesťanství prosadit, musí hovořit ke vzdělancům a to:

* pomocí vzdělanců

* pomocí řečtiny a latiny

* první kdo tak učinili byli vzdělanci – apologeti

 

apologeti (slovníková definice)

křesťanští autoři 2. – 3. stol.

obhájci křesťanství, polemizující s gnosticismem a pohanskými kritiky a hájící křesťany před nespravedlivými nařčeními ze strany římského státu

k obhajobě a objasnění obsahu víry často využívali řecké filozofie (zejm. platónismus a novoplatónismus)

jejich odkaz rozvíjí patristika

nejvýznamnější apologeti:

Justin Mučedník, Tertullianus a jiní

 

* Justin Mučedník [justýn], Iústínos Martyr (slovníková definice)

* Tertullianus, Quintus Septimius Florens Tertullianus (slovníková definice)

 

* dalšími učenci jsou:

* Kléméns a Origénés – alexandrijská katechetická škola

* vytvořili teologii jako vědu

* stanovili pořadí věd a na vrchol postavili teologii

* jestliže se vědy musí podřídit filozofii, jsou „děvečkami“ filozofie, musí se filozofie stejně tak podřídit teologii

 

* Kléméns z Alexandrie (slovníková definice)

* * kolem 150, † před 215, řecký křesťanský spisovatel, teolog a filozof

* představitel alexandrijské katechumenické školy

* katechumen

* čekatel křtu

* původně v křesťanství převažoval křest na základě víry a vědomého osobního obrácení

* křtili se tedy dospělí, resp. schopní užívat rozum

* připravovali se dlouhodobým, i několikaletým katechumenátem

* snažil se uvést do souladu křesťanské učení s pohanskou filozofickou tradicí

* zdůrazňoval, že křesťanská víra je blízká řecké filozofii, zejm. platónské a stoické

* pravá filozofie neodporuje víře, ale pozvedá ji k vyššímu duchovnímu poznání

* je vychovatelkou vedoucí ke Kristu

* působením Slova (Logu), které je Synem Božím, dochází k vnitřnímu osvícení člověka

* stoupenec umírněné askeze

* k nejvýznamnějším dílům patří eticko-filozofické pojednání Strómateis (Koberce) a Paidagógos (Učitel)

* Órigenés (slovníková definice)

* * asi 185, † 254, řecký křesťanský teolog a filozof

* od roku 203 představený alexandrijské katechumenické školy

* teologii pojímal jako vědecký systém

* Bůh nejdříve stvořil duchovní bytosti; ty od něj odpadly, a Bůh je uvrhl do tělesného světa

* Kristus totožný s Logem (Slovem) má jako metafyzický princip i kosmologickou funkci; byl vyslán, aby vedl vše stvořené zpět k Bohu, v němž zanikne vše hmotné

* Logos se nemusí projevit jen jednou provždy v Kristu

* existuje možnost opětovného pádu, vykoupení a spojení s Bohem

* církví odmítnuta mj. jeho myšlenka o podřízenosti Krista Bohu Otci, učení o preexistenci duše a souvěčnosti světa s Bohem

* jeho literární dílo zahrnovalo 2 000 spisů dogmatického, exegetického a apologetického charakteru, z nichž pouze část se dochovala

* mj. autor prvního kritického vydání Starého zákona (Hexaplá), v němž vedle sebe postavil původní hebrejský text s několika řeckými překlady

 

* klasická (antická) a křesťanská tradice se sjednocují v latinském překladu bible - Vulgáta

 

Tato stránka WWW je 19