Období patristiky, církevní otcové

 

I. Protiklad antického a křesťanského duchovního postoje

1.    Vztah boha a člověka

2.    Vztah člověka k člověku

3.    Vztah člověka ke světu

4.    Výjimečnost křesťanství

 

1. Vztah boha a člověka

 

Řecká filozofie:

*  nejrůznější představy o bohu, božské bytosti

*        Hérakleitos – božský praoheň

*        Aristoteles – první hybatel

*        stoikové – souhr veškerého bytí

*        Plotínos – bůh je jediný skutečný, ostatní je odlesk – emanace

 

Křesťanství:

*  všemohoucí stvořitel

*        vůlí stvořil svět z ničeho

*        všechno, kromě boha, je stvořeno

*        člověk a vše stvořené je zde „skrze Boha“ a „kvůli Bohu“

*        člověk má plnit úlohu stvořitele, kterou Bůh zjevil v Božím slově

*        nejdůležitější ctností je pokora před Bohem

*        největším hříchem je pýcha – hybris – chtít se rovnat Bohu

*        tím se staré řecké ctnosti jeví jako neřest

*  Bůh je bohem osobním

*        člověk stojí vůči němu jako osoba

*        může s ním rozmlouvat – modlitba – jako osoba k jiné osobě

*        tím je individuální duše obdařena důstojností

*  Bůh je milostivý a spásný

*        člověk je vydán hříchu a smrti

*        lze dojít spásy

*        lze jí dojít pomocí splynutí s Božím Synem, který se stal člověkem

*        proto se musí člověk své hříšné přirozenosti zbavit

*        dochází k znovuzrození člověka v Kristu z Boží milosti

 

2. Vztah člověka k člověku

 

Základní křesťanský požadavek:

*  miluj bližního svého

*  všichni lidé jsou „dítka“ Boží

*  všicni lidé jsou si proto rovni

*        pouze stoikové požadovali všeobecnou lásku k člověku

*  křesťanství se proto stalo „duchovní revolucí zdola

 

3. Vztah člověka ke světu

 

Vztah člověka k mimosvětskému světu vede k tomu, že současný svět je devalvován – nemá kvalitu božského světa.

Vztah k pozemské vrchnosti – je třeba ji poslouchat, protože je ustanovena Bohem.

Pozemský svět je chápán jako prostředí nutné k Boží spáse, kterým si člověk musí projít, aby dosáhl věčné blaženosti.

Tento svět je místem, kde se odehrává Boží úmysl.

 

4. Výjimečnost křesťanství

 

*  pojetí vyvoleného národa – stejně jako u Židů

*  nadnárodní rys křesťanství

*        křesťanství je tu pro všechny bez rozdílu společenského postavení

*  křesťanský Bůh je jenom jeden, jediný

*        náboženství v Římské říši má několik bohů

*        dochází ke zbožšťování císařů

*  ke spáse jsou určeni všichni bez jakýchkoliv rozdílů

 

Tato stránka WWW je 18