Středověká filozofie – vymezení, periodizace

 

1. Vymezení

2. Periodizace

 

Ježíš Kristus

Aurelius Augustinus

Tomáš Akvinský

Albert Magnus

 

1. Vymezení

 

Při přechodu mezi filozofií řeckou a římskou na jedné straně ke křesťanské filozofii je časová posloupnost zachována.

Počátky křesťanství a činnosti prvních Otců spadají ještě do období Římské říše.

Z hlediska dějinného však křesťanství nevzniklo pouze v nějakém krátkém časovém období, jako některé filozofické školy, ale jeho kořeny sahají daleko do počátků židovského státu v rámci Římské říše.

Pro potřeby filozofie začíná křesťanství vznikat ve chvíli, kdy jej apoštol Pavel začal rozšiřovat přes Středozemní moře – konfrontace s antickou filozofií.

Šíření křesťanství:

*  misionářská činnost apoštolů v 1. stol. n. l.

*        apoštol

*        v Novém zákoně Ježíšův učedník; týká se zejména okruhu dvanácti nejbližších učedníků v čele s apoštolem Petrem, v širším smyslu i dalších novozákonních postav, zejména Pavla z Tarsu

*        posláním apoštolů bylo hlásat Boží království, křtít, slavit eucharistii a být pastýři církve

*        některé církve jsou přesvědčeny, že na apoštoly Ježíš přenesl posvátné zmocnění ke službě, jež mají předávat vložením rukou a modlitbou na své nástupce (tzv. apoštolská posloupnost biskupů v katolické církvi)

*  zvláště činnost apoštola Pavla – tři apoštolské cesty, mučednická smrt v Římě

*        Pavel z Tarsu, Paulus, vl. jm. Saul, Šavel

*        * asi začátek 1. stol., † 65 nebo 67, křesťanský teolog židovského původu

*        římský občan a voják

*        pocházel z farizejské rodiny, podle biblické tradice zázračně obrácen na křesťanskou víru

*        považován za apoštola národů; na svých misijních cestách šířil evangelijní zvěst i mimo židovskou komunitu, což vedlo ke sporům se zastánci židovského křesťanství (apoštolové Petr a Jakub)

*        zakládal a vedl (bezprostředně nebo pomocí dopisů) různé místní církve

*        při pobytu v Jeruzalémě udán a dopraven k soudu v Římě, kde byl pravděpodobně popraven v době Neronova pronásledování křesťanů

*        je mu připisováno autorství některých epištol Nového zákona, označených jeho jménem

*        svatořečen

*  v pol. 2. stol. n. l. začínají vznikat křesťanské obce

*        dochází k pronásledování křesťanů – organizované státem

*        oficiálně je křesť. zakázáno

*        císaři – nejtvrdší pronásledovatelé – Nero, Domitián, Traján, Hadrián, Antonius Pius, Marcus Aurelius, Septimus Severus, decius, Valeriánus, Dioclecián = 1. – 4. stol. n. l.

*  Konstantin Veliký (323 – 337) – křesť uznáno státem a protěžováno

*        392 – všeobecný zákaz pohanských obětí

*  výsledek Antiky

*        západní kultura

*        vznikla na podkladě římského práva, řecké vzdělanosti a křesťanské mravnosti = anticko křesťanská kultura

*        východní kultura

*        anticko křesťanská kultura + islám

*  středověk

*        křesťanská a arabská kultura

 

1. Periodizace

 

Existují dvě hlavní periody v počátku křesťanství, které se zasloužily o jeho prosazení se v Evropě a v Byzantské říši.

Jsou to:

*  patristika – od apoštolské doby až do r. 800

*  scholastika – od r. 800 až do r. 1500

 

Patristika

Rozlišují se dvě období:

*  1. stanovení základních křesťanských dogmat – pouček víry

*        uzavřeno r. 325 – konání nicejského koncilu

nikájský koncil, nicejský koncil

*        první z koncilů ekumenických; jeden z nejvýznamnějších

*        svolán římským císařem Konstantinem Velikým v roce 325 do maloasijského města Nikáji

*        odsoudil ariánství a přijal proslulé nikájské vyznání víry

*        v roce 786 se v Nikáji konal v pořadí sedmý ekumenický koncil, na kterém byl mj. odsouzen ikonoklasmus

*  2. činnost Augustina

*        zpracování již pevných dogmat v jednotný systém křesťanské dogmatiky a filozofie

 

Scholastika

Rozlišují se tři období:

*  1. raná scholastika 9. – 12. stol.

*        vytvoření specifické scholastické metody

*        těsné spojení teologie a filozofie

*        spor o univerzália

*  2. vrcholná scholastika – 13.  stol.

*        přijetí Aristotelovy filozofie

*        díla Alberta Magna a Tomáše Akvinského

*  3. pozdní scholastika – 14. – 15. stol.

*        postupný rozklad středověké filozofie

*        vliv nominalismu

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 17